Συχνές ερωτήσεις

Η εταιρεία Best-Life – Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι δημιουργήθηκε το 2001 με αποκλειστικό σκοπό τη παροχή υπεύθυνης ενημέρωσης σχετικά με την ασφάλιση της υγείας σας, την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας την ασφάλιση της περιουσίας σας και της επιχείρησης σας.

Από την Ένωση Ασφαλιστών Εταιρειών Ελλάδος - ΕΑΕΕ

Στις 5 Μαΐου 2014 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' τεύχος 107) ο Νόμος 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις», με ρυθμίσεις του οποίου επέρχονται ριζικές αλλαγές στην υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων (τροποποίηση ν.489/1976, όπως κωδικοποιήθηκε με το π . δ. 237 /1986).

Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας και συνεννόησης που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ασφαλιστικής Αγοράς και με γνώμονα πρωτίστως την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να εκφράσουμε τις απόψεις μας σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη των σημαντικών αναμφισβήτητα αλλαγών που επέφερε ο νέος νόμος, ιδίως σε ό,τι αφορά στην απόδειξη της σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι των αστυνομικών οργάνων.

Επί της αρχής, θα θέλαμε να επισημανθούν τα ακόλουθα:

1. Οι πρόσφατα ψηφισθείσες ρυθμίσεις (άρθρο 169 του Ν. 4261/2014) διαμορφώνουν κατά την κρίση μας ένα νέο, πιο ξεκάθαρο και λειτουργικό σύστημα έναρξης/ λήξης/ ακύρωσης της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών, καθώς διασφαλίζουν απόλυτα το συνεπή ασφαλισμένο και τον τρίτο ζημιωθέντα, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν δυσλειτουργίες του παρελθόντος, όπως ήταν για παράδειγμα η αυτόματη ανάληψη κινδύνου από ασφαλιστική επιχείρηση χωρίς την είσπραξη ασφαλίστρου. 

2. Το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζει τη συνέχιση της επιτυχημένης συνεργασίας που τους τελευταίους μήνες έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και του Κέντρου Πληροφοριών με σκοπό την εξακρίβωση /επιβεβαίωση της ασφάλισης των ελεγχόμενων από τα αστυνομικά όργανα κυκλοφορούντων οχημάτων. Άλλωστε, η εν λόγω συνεργασία (on line σύνδεση Αστυνομίας με Κέντρο Πληροφοριών), πέραν της βέλτιστης εξυπηρέτησης των πολιτών, στοχεύει επιπλέον στο να συνδράμει τις Αστυνομικές Αρχές στον εντοπισμό και τη διαλεύκανση περιπτώσεων απάτης και προσκόμισης πλαστών ασφαλιστηρίων, φαινόμενα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αποκλεισθούν και μετά την ψήφιση του νέου Νόμου.

Με δεδομένες τις ανωτέρω δύο βασικές επισημάνσεις, επί των επιμέρους μεταρρυθμίσεων του Ν.4261/2014 θα θέλαμε να τοποθετηθούμε ως ακολούθως:

Α. Κατάργηση της βεβαίωσης ασφάλισης / σήματος ασφάλισης και της υπ’ αριθμ. Κ4/2674/14.12.1977 (Β’ 1291) Υπουργικής Απόφασης

Με διάταξη του άρθρου 169 παρ. 1 του Ν. 4261/2014 καταργούνται από 5.5.2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου) η βεβαίωση ασφάλισης και το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης, ως αποδεικτικά της ασφάλισης έγγραφα. Ταυτόχρονα καταργείται (άρθρο 169, τελική διάταξη) η υπ' αριθμ. Κ4/2674/14.12.1977 (ΒΊ291) σχετική Υπουργική Απόφαση, η οποία καθόριζε μέχρι σήμερα τον τύπο της ως άνω βεβαίωσης ασφάλισης και του σήματος ασφάλισης (περιεχόμενο, χρώμα κ.λ.π.).

Από τα παραπάνω συνάγονται τα εξής :

α) Βεβαιώσεις ασφάλισης και σήματα ασφάλισης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Κ4/2674/14.12 . 1977 (ΒΊ291) Υπουργική Απόφαση, πριν τη δημοσίευση του νέου Νόμου, ήτοι πριν τις 5.5.2014, ισχύουν κανονικά.

Εννοείται ωστόσο ότι και η σύναψη των εν λόγω ασφαλίσεων θα ήταν σκόπιμο να επιβεβαιώνεται από τα αστυνομικά όργανα με τη συνδρομή του Κέντρου Πληροφοριών.

β) Μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου Νόμου, ήτοι από 5.5.2014, η σύμβαση ασφάλισης αποδεικνύεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο υποχρεούται να κατέχει ο ασφαλιζόμενος προκειμένου να επιδεικνύεται στα αρμόδια αστυνομικά όργανα. Κατά συνέπεια, τυπικά η ασφάλιση δεν αποδεικνύεται πλέον από το σήμα ασφάλισης. Ωστόσο, τυχόν προσκόμιση σήματος ασφάλισης ή και βεβαίωσης ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της συναφθείσας ασφαλιστικής σύμβασης .

Εννοείται ότι και στην περίπτωση αυτή η σύναψη της ασφάλισης μπορεί να επιβεβαιώνεται από τα αστυνομικά όργανα με τη συνδρομή του Κέντρου Πληροφοριών.

Β. Κατάργηση προσωρινής ασφάλισης

Με τη διάταξη του άρθρου 169 παρ. 12 του Ν . 4261/2014 καταργείται από 5.5.2014 η προσωρινή ασφάλιση , καθώς και το σήμα και η βεβαίωση προσωρινής ασφάλισης.

Γ. Ασφαλιστήριο και Απόδειξη Πληρωμής Ασφαλίστρου ως αποδεικτικά σύναψης ασφάλισης έγγραφα

Όπως προαναφέρθηκε με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 4261/2014 η ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύεται πλέον, έναντι των αστυνομικών οργάνων, από την κατοχή του ασφαλιστηρίου. το οποίο θα πρέπει να αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο, εντός πέντε (5) ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου.

Ειδικά στην περίπτωση διενέργειας ελέγχου από τα αστυνομικά όργανα εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος των 5 ημερολογιακών ημερών, η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να αποδεικνύεται από την κατοχή της απόδειξης πληρωμής του οφειλόμενου ασφαλίστρου.

Επί της ανωτέρω σημαντικής τροποποιήσεως θα θέλαμε να σημειωθούν τα ακόλουθα:

  • Σχετικά με το Ασφαλιστήριο

α) Το ασφαλιστήριο εκδίδεται από την ασφαλιστική επιχείρηση και φέρει την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου της ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία μπορεί να αποτυπώνεται και με μηχανικό μέσο. Εννοείται ότι η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να συνάπτεται και από απόσταση (π.χ. μέσω διαδικτύου), γεγονός που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 4 α «εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών» του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή.

β) Στο περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο τόπος και ο χρόνος έκδοσής του, τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών (ήτοι της ασφαλιστικής επιχείρησης και του λήπτη της ασφάλισης ή ασφαλισμένου), η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, ο αριθμός κυκλοφορίας του ασφαλιζόμενου οχήματος, οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, τα όρια ευθύνης του ασφαλιστή ανά κάλυψη, οι τυχόν εξαιρέσεις και το συμφωνηθέν ασφάλιστρο. 

  • Σχετικά με την Απόδειξη Πληρωμής/ Είσπραξης Ασφαλίστρου

Δεδομένης της υποχρέωσης της ασφαλιστικής επιχείρησης να εισπράξει πρώτα το ασφάλιστρο και ακολούθως να παραδίδει το ασφαλιστήριο, ο νομοθέτης θέλησε προς διασφάλιση του ασφαλισμένου να ορίσει ως αποδεικτικό της ασφαλιστικής σύμβασης έγγραφο και την απόδειξη πληρωμής του οφειλόμενου ασφαλίστρου, δίδοντας ταυτόχρονα ένα περιθώριο 5 ημερών στην ασφαλιστική επιχείρηση για την αποστολή του ασφαλιστηρίου.

Αναφορικά με την εν λόγω ρύθμιση επισημαίνονται τα εξής :

α) Η απόδειξη πληρωμής / είσπραξης ασφαλίστρου εκδίδεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από την ασφαλιστική επιχείρηση ή από εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

β) Σύμφωνα με την υπ' αριθμ . 31 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ περί Κανονισμού συμπεριφοράς των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η απόδειξη πληρωμής / είσπραξης ασφαλίστρου που εκδίδεται από  ασφαλιστικό διαμεσολαβητή είναι απλή αθεώρητη και ενυπόγραφη απόδειξη, η οποία ωστόσο πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης και είσπραξης των ασφαλίστρων, τα πλήρη φορολογικά και επαγγελματικά στοιχεία του εισπράξαντος, την επωνυμία της ασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας έχει εισπραχθεί το ασφάλιστρο, τα πλήρη στοιχεία εξατομίκευσης του πελάτη (ήτοι του λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισμένου), το καταβληθέν από τον πελάτη ασφάλιστρο, καθώς και σύντομη περιγραφή του συμβολαίου κ' των καλύψεων για την οποία καταβλήθηκε το Ασφάλιστρο.

Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση της ασφάλισης αυτοκίνητου θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται στην απόδειξη ο αριθμός κυκλοφορίας του προς ασφάλισης οχήματος.

γ) Απόδειξη καταβολής ασφαλίστρου αποτελούν επίσης το αποδεικτικό κατάθεσης των ασφαλίστρων σε τραπεζικό λογαριασμό της ασφαλιστικής επιχείρησης, το αποδεικτικό καταβολής του ασφαλίστρου στα ΕΛΤΑ, καθώς επίσης και το αποδεικτικό εξόφλησης του ασφαλίστρου μέσω πιστωτικής κάρτας ή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου από την ασφαλιστική επιχείρηση με χρήση σχετικής πάγιας εντολής του πελάτη.

δ) Στις περιπτώσεις που η σύμβαση ασφάλισης αποδεικνύεται από την κατοχή απόδειξης πληρωμής ασφαλίστρου, εννοείται ότι η ημερομηνία έναρξης της κάλυψης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της σχετικής απόδειξης είσπραξης του ασφαλίστρου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ιδίως την πληθώρα του τύπου των αποδείξεων που μπορεί ο ελεγχόμενος οδηγός να επιδεικνύει στα αστυνομικά όργανα, προκύπτει εμφανώς η ανάγκη n όποια απόδειξη πληρωμής ασφαλίστρων να συνοδεύεται από έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ότι η πραγματοποιηθείσα πληρωμή αφορά το συγκεκριμένο όχημα.

Ως τέτοιο συνοδευτικό έγγραφο της απόδειξης, όλως ενδεικτικά αναφέρουμε την ειδοποίηση πληρωμής του ασφαλίστρου που αποστέλλει η ασφαλιστική επιχείρηση στον πελάτη της για την ασφαλιστική κάλυψη του συγκεκριμένου κινδύνου. Στην περίπτωση εξόφλησης του ασφαλίστρου μέσω χρέωσης της πιστωτικής κάρτας ή χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη, ως απόδειξη της πληρωμής του ασφαλίστρου μπορεί να γίνεται δεκτή η αποστολή μηνύματος της ασφαλιστικής επιχείρησης σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας του πελάτη.

Τέλος, παρατηρείται ότι σε περίπτωση που ελεγχόμενος από τα αστυνομικά όργανα οδηγός δεν αποδεικνύει επιτόπου τη σύναψη ασφάλισης του οχήματος, διότι για παράδειγμα δεν έχει μαζί του ούτε ασφαλιστήριο, ούτε απόδειξη πληρωμής ασφαλίστρου, ούτε το όχημά του εμφαίνεται ως ασφαλισμένο στο Κέντρο Πληροφοριών, τυχόν εκ των υστέρων απόδειξη της ασφαλιστικής σύμβασης δέον να γίνεται δεκτή μόνον με την προσκόμιση του ίδιου του ασφαλιστηρίου και όχι με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής.

Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε για μία ακόμη φορά να σας ευχαριστήσουμε για την άριστη μεταξύ μας συνεργασία και να παρακαλέσουμε για τη δέουσα ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας σχετικά με τις προεκτεθείσες αλλαγές. Παραμένουμε εξάλλου στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω σχετική με το θέμα διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Ζορμπάς

Πρόεδρος Επιτροπής Αυτοκινήτων

Μαργαρίτα Αντωνάκη

Γενική Διευθύντρια

Σε περίπτωση εμπλοκής μας σε τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο που φέρει ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, ισχύουν σε γενικές γραμμές όσα πράγματα γνωρίζουμε, υπάρχουν όμως και μερικά σημεία που απαιτούν την ιδιαίτερη προσοχή μας.

Αρχικά, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα σχολαστικοί στην σωστή καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας, της χώρας προέλευσης, της μάρκας και του τύπου του αλλοδαπού οχήματος. Συνίσταται λοιπόν να ειδοποιήσουμε την τροχαία, προκειμένουν τα σχετικά έντυπα να συμπληρωθούν σωστά από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε αντίγραφο της πράσινης κάρτας του αλλοδαπού αυτοκινήτου, του διεθνώς αναγνωρισμένου εγγράφου που πιστοποιεί το καθεστώς ασφάλισής του, αν το όχημα προέρχεται από τις ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Ισραήλ, Λευκορωσία, Ιράν, Μολδαβία, Μαρόκο, Σερβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία, Τυνησία, Ουκρανία και Ρωσία. Σε περίπτωση μη ύπαρξης πράσινης κάρτας, το όχημα με πινακίδες από τα ανωτέρω κράτη που κυκλοφορεί στην Ελλάδα θεωρείται ανασφάλιστο.

Δεν συμβαίνει το ίδιο, αν το όχημα προέρχεται από χώρα του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου. Ο Ε.Ο.Χ. περιλαμβάνει τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία και το Λιχτενστάϊν, ενώ το ίδιο καθεστώς ισχύει για την Ανδόρα και την Κροατία.

Ένα χρήσιμο τηλέφωνο που πρέπει οι οδηγοί να γνωρίζουν σε αυτή την περίπτωση είναι το τηλέφωνο του γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης (210 3223324, 210 3236562) το οποίο είναι σε θέση να παρέχει όλες τις απαραίτητης πληροφορίες.

Ναι! Σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της Τράπεζας της Ελλάδος, βασική προϋπόθεση για την ισχύ ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί η πλήρης εξόφληση των ασφαλίστρων. Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ από την 1/1/2014, αλλάζοντας τα δεδομένα στον χώρο της ασφάλισης. Για περισσότερες διευκρίνησεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ασφαλιστικούς συμβούλους της ομάδας μας στο τηλεφωνικό κέντρο 210.24.09.919.

Πέρα από τις βασικές ασφαλιστικές καλύψεις που αφορούν τις αστική μας ευθύνη, και τις οποίες πρέπει να έχουν όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα βάσει νόμου, υπάρχει και ένα πλήθος ασφαλιστικών καλύψεων που μπορούμε να προσθέσουμε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας. Μια αρκετά διαδεδομένη και χρήσιμη κάλυψη, είναι και η κάλυψη για κλοπή. Ας δούμε μερικές χρήσιμες συμβουλές για να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο σχετικά με την κλοπή στην ασφάλεια αυτοκινήτου.

Αρχικά, πρέπει να σκεφτούμε πότε μας είναι πραγματικά χρήσιμη η κάλυψη για κλοπή. Όταν ψάχνουμε ασφάλεια αυτοκινήτου, και προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα συμβόλαιο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας αλλά και στο βαλάντιο μας, πρέπει να επιλέγουμε προσεκτικά τις καλύψεις που θα προσθέσουμε. Η ασφαλιστική κάλυψη για κλοπή λοιπόν συνίσταται, σε γενικές γραμμές, στα καινούρια αυτοκίνητα και όχι στα παλαιότερα. Οι λόγοι είναι προφανείς : ένα καινούριο αυτοκίνητο είναι δελεαστικότερος στόχος για τους κλέφτες από ένα παλαιότερο, άρα κινδυνεύει περισσότερο, και φυσικά η οικονομική μας ζημία θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την απώλεια ενός καινούριου οχήματος, παρά από την αντίστοιχη ενός παλιού αυτοκινήτου.

Μεγάλη σημασία για το κόστος των ασφαλίστρων μας, αλλά και για το ποσό με το οποίο θα αποζημιωθούμε σε περίπτωση κλοπής έχει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. Όταν η ασφάλεια αυτοκινήτου μας περιλαμβάνει κάλυψη για κλοπή, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που έχουμε επιλέξει καθορίζει ουσιαστικά το πού θα κυμανθεί η αποζημείωσηή μας σε περίπτωση κλοπής του οχήματός μας. Φυσικά, το κεφάλαιο αυτό δεν ορίζεται αυθαίρετα, αλλά συνάδει με την πραγματική εμπορική αξία του οχήματός μας. Πρέπει λοιπόν να επιλέγουμε προσεκτικά το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μας, σε συνεργασία φυσικά με τον ασφαλιστή μας, προκειμένου να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να μην ανεβάζει τα ασφάλιστρα στα ουράνια χωρίς λόγο. Επίσης, επειδή η αξία του αυτοκινήτου μας δεν είναι σταθερή, αλλά όπως είναι λογικό μειώνεται χρόνο με το χρόνο, ο ασφαλιστής μας οφείλει να είναι ενημερωμένος και να μειώνει προοδευτικά το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στην ασφάλειά μας.

Ένα ακόμα «ακανθώδες» ζήτημα που συναντάμε στην ασφάλεια αυτοκινήτου που περιλαμβάνει κάλυψη για κλοπή, είναι και η περίφημη «μερική κλοπή». Όταν στην «ολική κλοπή» εννοούμε την πλήρη απώλεια αυτοκινήτου μας, στην μερική κλοπή η απώλεια αφορά τμήματα του οχήματος και όχι ολόκληρο το αυτοκίνητο. Προσοχή όμως: για να αποζημιωθούμε για την ενδεχόμενη κλοπή κάποιων μερών του αυτοκινήτου μας, αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε αιτιώδη σχέση με την κίνηση του αυτοκινήτου! Με λίγα λόγια, θα αποζημιωθούμε αν κάποιος μας κλέψει τους καθρέφτες ή τις ζάντες μας, αλλά όχι αν κάποιος μας κλέψει το ραδιοκασετόφωνο. Υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρίες που προσφέρουν σχετικές καλύψεις, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε εξονυχιστικά το θέμα με το ασφαλιστικό μας γραφείο, πριν προχωρήσουμε στην ασφάλιση του αυτοκινήτου μας.

Αν λοιπόν έχουμε την κάλυψη για κλοπή, και βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να ξυπνήσουμε ένα πρωί διαπιστώνοντας ότι το αυτοκίνητό μας έχει κάνει φτερά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε την Αστυνομία για το γεγονός, ώστε να καταγραφεί στα σχετικά δελτία και αρχεία του αρμόδιου αστυνομικού τμήματος. Κατόπιν, ενημερώνουμε το ασφαλιστικό μας γραφείο, το οποίο με τη σειρά του μεταβιβάζει το αίτημά μας στην ασφαλιστική μας εταιρεία. Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ένα διάστημα αναμονής για την αποζημείωσή μας, που κυμαίνεται από έναν έως τρεις μήνες. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος, θα αποζημειώθουμε από την ασφαλιστική μας, με την προϋπόθεση βέβαια να μην έχει εντοπιστεί το αυτοκίνητό μας στο διάστημα αυτό. Αξίζει να ξέρουμε ότι πολλές εταιρίες προσφέρουν αυτοκίνητο αντικατάστασης για αυτό το διάστημα, οπότε καλό είναι να ρωτήσουμε τον ασφαλιστικό μας πράκτορα αν αυτό περιλαμβάνεται στην ασφάλεια αυτοκινήτου μας.

Ο φιλικός διακανονισμός δεν είναι τίποτε παραπάνω από μια συμφωνία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών, που γλιτώνει τις ίδιες αλλά και τους πελάτες τους από περιττή γραφειοκρατία και σπατάλη χρόνου σε περιπτώσεις ατυχημάτων, με αποτέλεσμα οι αποζημειώσεις να καταβάλλονται ευκολότερα και πιο γρήγορα.

Φυσικά, οι ασφαλιστικές εταιρείες θέτουν προϋποθέσεις για να γίνει χρήση του φιλικού διακανονισμού, αλλά ευτυχώς για τους οδηγούς δεν είναι πολλές: πρέπει να εμπλέκονται μόνο δυο αυτοκίνητα στο ατύχημα, πρέπει και οι δυο εταιρείες να συμμετέχουν στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού και κυρίως πρέπει ένας από τους δύο οδηγούς να αναλάβει την ευθύνη του ατυχήματος. Οι επιπρόσθετες προϋποθέσεις σχετίζονται με το ύψος των υλικών ζημιών, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει κάποια επίπεδα που ορίζονται κατά περίπτωση.  Πρέπει να σημειωθεί πως ο φιλικός διακανονισμός αφορά ατυχήματα κατά το οποία οι αιτιάσεις αφορούν μόνο υλικές ζημιές, καθώς οι σωματικές βλάβες θέτουν το ατύχημα εκτός της διαδικασίας του φιλικού διακανονισμού.

Αν λοιπόν έχουμε ασφάλεια αυτοκινήτου με την οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση αυτής της πολύ χρήσιμης ρύθμισης, το μοναδικό που χρειαζόμαστε είναι το ειδικό έντυπο του φιλικού διακανονισμού, το θα μας δώσει η ασφαλιστική μας εταιρεία, με σκοπό την συμπλήρωσή του και από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς.

Γεμίσαμε βενζίνη, πακετάραμε τα πράγματα μας, έχουμε ασφάλεια αυτοκινήτου... είμαστε έτοιμοι για ταξίδι στο εξωτερικό; Όχι ακριβώς! Πριν ξεκινήσουμε την εκδρομή μας, και για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, είναι απαραίτητο να προμηθευτούμε την περιβόητη «πράσινη κάρτα».

Η πράσινη κάρτα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα διεθνώς αναγνωρισμένο έγγραφο, με το οποίο η ασφάλεια αυτοκινήτου που έχουμε αποκτά νομική ισχύ στις χώρες τις οποίες πρόκειται να ταξιδέψουμε. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η πράσινη κάρτα εκδίδεται εύκολα και γρήγορα με ένα έγκαιρο τηλεφώνημα στην ασφαλιστική μας εταιρεία ή στο ασφαλιστικό γραφείο με το οποίο συνεργαζόμαστε.

Αν και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου η ασφάλεια αυτοκινήτου που έχουμε αγοράσει θεωρείται αυτοδίκαια έγκυρη, αρκεί να αναφέρει τα απαραίτητα στοιχεία και με λατινικούς χαρακτήρες εκτός από ελληνικούς, η προμήθεια πράσινης κάρτας θα μας  γλιτώσει σίγουρα από ενδεχόμενη ταλαιπωρία σε περίπτωση εμπλοκής μας σε ατύχημα, καθώς και από τη δυσπιστία δύστροπων συνοριοφυλάκων, για αυτό καλό θα ήταν να την προμηθευόμαστε έγκαιρα, ακόμα και αν σκοπεύουμε να κινηθούμε μόνο εντός των ορίων του Ε.Ο.Χ.

Ωστόσο, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι καθώς ταξιδεύουμε στο εξωτερικό εφοδιασμένοι με την πράσινη κάρτα μας, ισχύουν μόνο οι καλύψεις αστικής ευθύνης που περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε συνάψει ασφάλεια αυτοκινήτου με επιπλέον καλύψεις, όπως για παράδειγμα κάλυψη για θραύση κρυστάλλων ή κλοπή, αυτές παύουν να ισχύουν με το που διασχίσουμε τα σύνορα. Αν επιθυμούμε την συνέχιση της ισχύος κάποιας ασφαλιστικής κάλυψης και εκτός συνόρων, καλό θα είναι να συννενοηθούμε με τον ασφαλιστή μας, καθώς υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες που προσφέρουν επέκταση των ασφαλιστικών μας καλύψεων στο εξωτερικό, είτε δωρεάν είτε με κάποια επιπλέον χρέωση.

Αν συνηθίζουμε να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους, ή αν συνηθίζουμε να επισκεπτόμαστε συγκεκριμένα κράτη, καλό θα ήταν να το αναφέρουμε στον ασφαλιστή μας όταν συζητάμε τις διάφορες προσφορές που μας προτείνει για ασφάλεια αυτοκινήτου. Μερικές εταιρείες μπορεί να προσφέρουν χαμηλά ασφάλιστρα, αλλά να χρεώνουν ακριβά την έκδοση πράσινης κάρτας, ενώ κάποιες άλλες να την συμπεριλαμβάνουν στις δωρεάν παροχές τους. Έτσι, το συνολικό ετήσιο ασφαλιστικό κόστος των ασφαλίστρων για το όχημά μας μπορεί να μειώνεται, αν ταξιδεύουμε συχνά οδικώς στο εξωτερικό, ακόμα και αν μια εταιρεία φαίνεται αρχικά να έχει ακριβότερα ασφάλιστρα.

Συνεργαζόμαστε με τις Μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρείες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες